Regulamin Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „TreningFizjoterapia” w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jarosław.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 6. Cele Stowarzyszenia to:
  1. działanie na rzecz osób wyjątkowo uzdolnionych, które chcą osiągnąć ponadprzeciętne wyniki w bieganiu.
  2. popularyzowanie wiedzy z dziedziny biegania i odpowiedniego przygotowania  pod kątem fizjoterapii wśród społeczeństwa.
  3. promocja i popieranie biegania.
  4. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami
    i instytucjami zainteresowanymi wspieraniem osób  wyjątkowo uzdolnionych biegowo.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez biegowych i fizjoterapeutycznych.
  2. współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach  i działaniach.
  3. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji
   w razie potrzeb.
  4. wspieranie działań zmierzających do pomocy osobom szczególnie uzdolnionym w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników w bieganiu.
  5. inne działania realizujące cele statutowe.

9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu  14 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

11. Członek ma prawo:

 1. brania czynnego udziału w zebraniach, w tym zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
 3. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających z regulaminu Stowarzyszenia

   12. Członek obowiązany jest do:

 1. przestrzegania  regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia.
 2. regularnego płacenia składek członkowskich jeżeli zostaną uchwalone.
 3. aktywnego działania na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.

13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji przez osobę występującą ze Stowarzyszenia.
 2. rozwiązania się Stowarzyszenia.
 3. wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
 4. wykreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

14. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

15. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie Członków,
 2. Przedstawiciel.

16. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może  zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

17.1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

17.2. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.

18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

19. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m. in:

 1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
 2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
 3. przyjmowanie i odwoływanie członków 
 4. uchwalanie zmian regulaminu
 5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
 6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
 8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
 9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

20. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

22. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

 1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
 2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
 3. zwoływanie zebrania członków

23. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

24. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

 1. składek członkowskich
 2. dotacji
 3. darowizn
 4. zbiórek publicznych
 5. spadków, zapisów,
 6. dochodów z majątku stowarzyszenia

25. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.